Projekt pn. Ekologiczny Przedszkolak w Gminie Czarna

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

 

Informacja o projekciezobacz dokument

Regulamin projektuzobacz dokument

Regulamin rekrutacjizobacz dokument

Formularz zgłoszeniowyzobacz dokument

Załącznik do formularza zgłoszeniowegozobacz dokument


REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie od kwietnia do września 2020 r. realizowana jest rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „EcoDziecko”, ul. Spółdzielcza 16, 39-215 Czarna w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta Elżbieta Skubel prowadząca Niepubliczne Przedszkole „EcoDziecko” (realizującego projekt pn. Ekologiczny Przedszkolak w Gminie Czarna).

W projekcie może uczestniczyć 22 dzieci w wieku przedszkolnym (zam. w gm. Czarna (pow. dębicki, woj. podkarpackie). Wiek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym uregulowany został w Prawie oświatowym. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

W celu zgłoszenia uczestnictwa do projektu tj. do Niepublicznego Przedszkola „EcoDziecko” w gm. Czarna należy złożyć wymagane dokumenty wraz z załącznikami za pośrednictwem e-maila: kontakt@ecodziecko.rzeszow.pl lub osobiście w biurze projektu lub w siedzibie przedszkola: ul. Spółdzielcza 16, 39-215 Czarna w terminie: do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą/ przesyłką kurierską bądź za pośrednictwem osób trzecich do Biura Projektu. W celu zapewnienia uczestnictwa w rekrutacji osobom z niepełnosprawnościami istnieje możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego online.

Etapy rekrutacji (I tura):
a) ogłoszenie naboru dzieci w wieku przedszkolnym: kwiecień 2020
b) spotkanie informacyjne z potencjalnymi uczestników projektu: lipiec 2020
c) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i weryfikacja pod kątem spełnienia kryteriów rekrutacji: kwiecień-sierpień 2020
d) utworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej: sierpień 2020

Szczegółowe informację dotyczące rekrutacji oraz opis wymaganych dokumentów, a także kryteria rekrutacyjne znajdują się w Regulaminie projektu oraz Regulaminie rekrutacji.